Phan Phương

Phan Phương

LLMLingua là gì?

LLMLingua là gì

Microsoft vừa ra mắt LLMLingua giúp tăng tốc độ suy luận của các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM), đồng thời nâng cao hiệu suất và giảm kích thước mô hình xuống 20 lần. LLMLingua là gì? Giảm chi phí…